Algemene Voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden – Versie 31/12/2021

1. Exclusieve toepassing van deze voorwaarden 

De klant aanvaardt uitdrukkelijk de toepassing van onderhavige verkoopsvoorwaarden door bestelling of schriftelijke bevestiging, zonder enig voorbehoud en daarbij afstand doende van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, tenzij anders door Pilipili Games schriftelijk bevestigd. Alle handelsrelaties van partijen zullen beheerst worden door deze algemene bedingen. 

2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

3. Betaling 

a. iedere prestatie maakt het voorwerp uit van een factuur. 

b. de facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na facturatiedatum. 

c. Wat de verwijlinterest betreft wordt toepassing gemaakt van Artikel 5 van de wet 2.8.2002. Er zullen dus in geval van niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verwijlinteresten verschuldigd zijn (interestvoet gelijk aan de wettelijk voorziene referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, meer de wettelijke interest van 7%, afgerond naar boven), dit tot algehele betaling. 

d. Indien de klant een betalingsachterstand heeft wat vervallen factuurschulden betreft, wordt tegelijk ook de niet-vervallen factuurschulden opeisbaar. 

e. De klant zal in geval van wanbetaling tevens een forfaitaire verhoging verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 25,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, ter bestrijding van de bijkomende kosten en moeite die Pilipili Games zich moet getroosten om de vordering te recupereren (de buitengerechtelijke invorderingskosten: incassobureau, administratie, secretariaat, opvolging dienst boekhouding, ingebrekestelling door advocaat…) 

f. Daarnaast zal de klant in geval een gerechtelijke procedure noodzakelijk zou worden, ook de gerechtelijke invorderingskosten, te weten het ereloon van de advocaat, deels ten laste nemen, in overeenstemming met artikel 6 van de Wet 2.8.2002. De klant verbindt er zich in voorkomend geval toe deze invorderingskosten te vergoeden ad 350,00 euro (voor zaken die tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoren), dan wel 650,00 euro (voor zaken die tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel behoren). De klant aanvaardt deze bedragen uitdrukkelijk als redelijke en relevante invorderingskosten indien door zijn wanbetaling een gerechtelijke procedure noodzakelijk zou worden. 

g. Indien de klant als particulier niet onder toepassing zou vallen van de wet 2.8.2002, dan zal deze particulier gehouden zijn tot betaling van een verwijlintrest van 10,5%, een forfaitaire verhoging van 10% en desgevallend betaling van de rechtsplegingsvergoeding. 

4. Privacy 

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Door deze gegevens in te geven op de website of via mail door te sturen, geeft de klant ons de toestemming deze te gebruiken. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. De klant heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. 

Bekijk ons uitgebreid privacybeleid: www.pilipiligames.be/privacybeleid.

5. Bevoegdheidsclausule 

In geval van betwisting in rechte zijn naargelang de waarde van het geschil het Vredegerecht van het kanton Leuven, bevoegd om het geschil te beoordelen (zijnde de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van het kantoor gelegen is).

6. Toepasselijk recht 

Op de verhouding tussen partijen is enkel het Belgische recht toepasselijk. Voor geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

7. Leveringsvoorwaarden fysieke producten

a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door verkoper door een officiële koerierdienst.

b. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het  moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

c. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

d. De door verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

e. Bij niet tijdige levering kan de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

f. De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

8. Leveringsvoorwaarden diensten en online producten

a. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze worden afgeleverd dan wel op het  moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

b. De door verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

c. Bij niet tijdige levering kan de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

d. De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

9. Gebreken

a. De koper dient bij aflevering van de goederen na te gaan of de levering voldoet aan de bestelling of de overeenkomst.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen uiterlijk 3 dagen na aflevering aan verkoper te melden.

c. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen uiterlijk 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk aan verkoper te melden.

d. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

10. Prijzen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door verkoper afgegeven prijzen in Belgische valuta en exclusief BTW.

b. Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering door haar leveranciers significante prijswijzigingen zijn doorgevoerd.

c. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

11. Aansprakelijkheid en overmacht

Verkoper is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 

a. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of haar medewerkers.

b. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

c. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper daaronder begrepen.

e. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

f. Indien verkoper bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Intellectueel Eigendom

a. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Pilipili Games BV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Pilipili Games BV of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

b. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pilipili Games BV de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

c. De klant zal aanduidingen van Pilipili Games BV of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

d. Pilipili Games BV staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Pilipili Games BV geleverde producten en/of resultaten van de diensten.